Wersja polska

Informacje ogólne

Władze
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Projekt ESPERE-ENC
Rady doradcze
   
naukowa
   
edukacyjna
Członkowie
Współpracownicy

Działalność
Członkostwo
Doradztwo
Warsztaty dla nauczycieli
Materiały edukacyjne
Jakość materiałów edukacyjnych
Współpraca
Statut

Kontakt


Statut Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego
ESPERE 

I. Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny

§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE, zwane w dalszej części Statutu ESPERE. Nazwa „ESPERE” jest skrótem od „Environmental Science Published for Everybody Round the Earth” (Wiedza o Środowisku Naturalnym Publikowana dla Wszystkich Ludzi na Całym Świecie).

§ 2


Siedzibą ESPERE jest miasto Kraków. ESPERE działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a jego działalność może być realizowana w dowolnym państwie jeśli ESPERE będzie tam mieć swoich członków.

§ 3


ESPERE jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 4


Zarząd Główny posługuje się pieczęcią prostokątną z napisem: „Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE”.

§ 5


1. ESPERE opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. ESPERE może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.


II. Cele i środki działania

§ 6


ESPERE jest międzynarodową organizacją o charakterze naukowo-edukacyjnym, skupiającą osoby z wyższym wykształceniem z zakresu nauk o Ziemi i nauk ścisłych, a w szczególności pracowników naukowych, zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z naukami o Ziemi oraz naukami ścisłymi, oraz nauczycieli, dydaktyków i metodyków, którzy opracowują materiały i metody dydaktyczne służące edukacji w zakresie nauk o Ziemi i przedmiotów ścisłych.

§ 7


Celem działalności jest:
1) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem, wykorzystaniem i ochroną środowiska naturalnego,
2) szerzenie zasad zrównoważonego rozwoju i prawidłowego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego,
3) umożliwienie transferu obiektywnej wiedzy naukowej na temat środowiska naturalnego do wszystkich zainteresowanych grup społecznych w przystępnej formie,
4) wspieranie działań na rzecz zwiększania kontaktów między światem nauki a pozostałymi grupami społecznymi i zwiększania wpływu obiektywnej wiedzy naukowej na kształtowanie się świadomości społecznej w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym,
5) popieranie osiągnięć popularyzatorskich i dydaktycznych członków ESPERE.

§ 8


ESPERE realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i wykonywanie krajowych i międzynarodowych programów naukowych, realizujących cele określone w paragrafie 7,
2) tworzenie w internecie stron tematycznych poświęconych zagadnieniom związanym ze środowiskiem naturalnym w języku angielskim i w językach narodowych krajów, na terenie których działa ESPERE,
3) organizowanie krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów i odczytów oraz wydawanie publikacji popularnonaukowych, metodycznych i edukacyjnych, w tradycyjnej formie i na CD, w języku angielskim i w językach narodowych krajów, na terenie których działa ESPERE,
4) inicjowanie i wspieranie szkolnych programów naukowo-edukacyjnych poświęconych tematyce związanej ze środowiskiem naturalnym,
5) współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w zakresie tworzenia i powszechnego udostępniania materiałów popularnonaukowych i edukacyjnych poświęconych zagadnieniom środowiska naturalnego,
6) organizowanie i udział w kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom środowiska naturalnego,
7) współdziałanie z organami państwowymi, społecznymi i prywatnymi.

§ 9


ESPERE może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej ESPERE służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10


Członkowie ESPERE dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych.

§ 11


1. Członkiem zwyczajnym ESPERE może być każdy pełnoletni obywatel polski lub obywatel innego kraju, który:
1) jest pracownikiem naukowym lub nauczycielem (metodykiem, dydaktykiem), posiada wykształcenie wyższe i zajmuje się zawodowo problematyką środowiska naturalnego i/lub nauk ścisłych,
2) dostarczy własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską do siedziby głównej ESPERE,
3) zostanie przyjęty przez Zarząd Główny ESPERE.

2. Członek ESPERE może należeć do innych organizacji społecznych, politycznych itp., ale nie może wykorzystywać ESPERE do szerzenia idei, poglądów itp. propagowanych przez te organizacje.

§ 12


Członek zwyczajny ESPERE ma prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru do władz ESPERE,
2) nieograniczonego korzystania z materiałów opracowanych w ramach ESPERE, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności ESPERE do Walnego Zgromadzenia i Zarządu Głównego ESPERE.

§ 13


Członek zwyczajny ESPERE jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz ESPERE,
2) uczestniczyć w działalności ESPERE oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,
3) opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.  Członek, który zalega ze składkami może zostać upomniany przez Zarząd Główny oraz pozbawiony prawa nieograniczonego korzystania z materiałów opracowanych w ramach ESPERE.

§ 14


1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:
1) wystąpienia członka ESPERE, zgłoszonego do siedziby/biura Zarządu Głównego,
2) uchwały Zarządu Głównego w przypadku stwierdzenia działania na szkodę ESPERE lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pospolite.
2. Od orzeczenia wydanego w trybie paragrafu 14, punkt 1, podpunkt 2 przysługuje prawo odwołania się, złożonego za pośrednictwem Zarządu Głównego do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków ESPERE.
3. Osoby, które wystąpiły lub zostały skreślone mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty wystąpienia lub skreślenia, natomiast osoby skreślone z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu, po upływie okresu kary.

§ 15


1. Członkami honorowymi ESPERE mogą być pełnoletni obywatele polscy lub innych państw szczególnie zasłużeni w popularyzowaniu wiedzy o środowisku naturalnym lub w działalności na rzecz ESPERE.
2. Godność członka honorowego ESPERE nadaje Walne Zgromadzenie Członków ESPERE na wniosek Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów przy uczestnictwie w głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych członków ESPERE w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków ESPERE na wniosek Zarządu Głównego.

§ 16


Członkowie honorowi:
1) nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) mają prawo do nieograniczonego korzystania z materiałów opracowanych w ramach ESPERE, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) mogą zgłaszać wnioski dotyczące działalności ESPERE do Walnego Zgromadzenia i Zarządu Głównego ESPERE,
4) są zwolnieni od obowiązku opłacania składek.

§ 17


Członkowie honorowi ESPERE nie mogą stanowić więcej niż 20% wszystkich członków ESPERE.


IV. Władze

§ 18


1. Władzami ESPERE są:
1) Walne Zgromadzenie Członków ESPERE,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz ESPERE trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie wszystkich władz pełnią swoje funkcje honorowo.
4. Członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej mogą należeć tylko do jednego z tych gremiów.


A. Walne Zgromadzenie Członków ESPERE

§ 19


Najwyższą władzą ESPERE jest Walne Zgromadzenie Członków ESPERE. Obrady Zgromadzenia odbywają się i są dokumentowane równolegle w języku polskim i angielskim.

§ 20


Walne Zgromadzenie Członków ESPERE odbywa się co rok. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków ESPERE należy:
1) uchwalenie programów działalności statutowej i finansowej ESPERE,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez członków,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się ESPERE.

§ 21


1. W Walnym Zgromadzeniu Członków ESPERE z głosem stanowiącym udział biorą:
1) członkowie zwyczajni ESPERE,
2) członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków ESPERE mogą brać udział bez prawa głosowania zaproszeni goście i członkowie honorowi.

§ 22


1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków ESPERE zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu.
2. O terminie, trybie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków ESPERE Zarząd Główny zawiadamia członków ESPERE co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie Członków ESPERE może odbywać się przy użyciu internetu, bez jednoczesnej obecności uczestniczących w nim członków w jednym miejscu, przy pomocy oprogramowania komputerowego gwarantującego anonimowość głosowania członków nad uchwałami.
4. Zarząd Główny ma obowiązek zwołać dodatkowe Walne Zgromadzenie Członków ESPERE jeśli otrzyma taki wniosek poparty przez 30% członków ESPERE. Zgromadzenie musi być zwołane w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku.


B. Zarząd Główny


§ 23


1. Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego ESPERE, wybieranego przez Walne Zgromadzenie Członków ESPERE oraz 6 członków, wybieranych również przez Walne Zgromadzenie Członków ESPERE. Przynajmniej jedno miejsce w Zarządzie Głównym jest zawsze przyznawane obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej, który jest członkiem ESPERE i startował w wyborach do Zarządu.
2. Zarząd Główny w ciągu miesiąca od daty wyboru wybiera ze swego grona Sekretarza Zarządu Głównego ESPERE i Skarbnika Zarządu Głównego ESPERE.

§ 24


1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie ESPERE na zewnątrz i działanie w jego imieniu, poza sytuacjami zaciągania zobowiązań majątkowych, które reguluje paragraf 35,
2) kierowanie działalnością ESPERE zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków ESPERE,
3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
4) desygnowanie przedstawicieli ESPERE do rad nadzorczych spółek, których akcjonariuszem jest lub będzie ESPERE,
5) ustalanie zasad polityki wydawniczej ESPERE oraz powoływanie redaktorów i komitetów redakcyjnych wydawnictw,
6) uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Głównego oraz innych regulaminów wewnętrznych,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami ESPERE, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ESPERE.

2. Zarząd Główny ma prawo w przypadku zmniejszenia swego składu z przyczyn niezależnych do obsadzenia wakujących miejsc (nie więcej jednak niż 3) do pełnego składu osobowego, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.

§ 25


1. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący ESPERE lub Sekretarz Zarządu Głównego ESPERE przynajmniej raz na półrocze.
2. Przewodniczący ESPERE lub Sekretarz Zarządu Głównego ESPERE obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu Głównego na żądanie co najmniej 3 jego członków.
3. Zebrania Zarządu Głównego mogą odbywać się przy pomocy internetu, przy użyciu poczty elektronicznej (bez zachowania jednoczesnej obecności członków Zarządu Głównego w tym samym miejscu) lub na zasadzie telekonferencji (równoczesne komunikowanie się osób znajdujących się w różnych miejscach).
4. Uchwały Zarządu Głównego są ważne gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy składu Zarządu.
5. Obrady Zarządu odbywają się i są dokumentowane w języku angielskim. Dokumentacja obrad po ich zakończeniu jest tłumaczona na język polski.


C. Główna Komisja Rewizyjna

§ 26


1. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków ESPERE, w składzie 5 osób, które w ciągu miesiąca od daty wyboru spośród siebie wybierają Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej. Przynajmniej jedno miejsce w Głównej Komisji Rewizyjnej jest zawsze przyznawane obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej, który jest członkiem ESPERE i startował w wyborach do Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz ESPERE.
3. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej są ważne gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 4 członków Komisji.
4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo w przypadku zmniejszenia swego składu, z przyczyn niezależnych, do obsadzenia wakujących miejsc (nie więcej jednak niż 2) do pełnego składu osobowego, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.


§ 27


1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności ESPERE ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, i składa odpowiednie sprawozdanie i wnioski Walnemu Zgromadzeniu Członków ESPERE.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Głównego z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.


V. Rady Doradcze ESPERE

§ 28


ESPERE posiada dwie Rady Doradcze: Naukową Radę Doradczą i Edukacyjną Radę Doradczą.

§ 29


1. Naukowa Rada Doradcza ma za zadanie dbać o wysoki poziom, bezstronność i naukową rzetelność materiałów opracowywanych, udostępnianych i publikowanych przez ESPERE. Każdy tekst, strona internetowa lub inna publikacja tworzona w ramach ESPERE musi uzyskać pozytywną opinię co najmniej dwu członków Naukowej Rady Doradczej aby móc być udostępniana w jakiejkolwiek formie jako publikacja ESPERE.
2. Naukową Radę Doradczą tworzą pracownicy naukowi specjalizujący się w dziedzinach nauki związanych ze środowiskiem naturalnym, z co najmniej pięcioletnim stażem pracy naukowej.

§ 30


1. Edukacyjna Rada Doradcza ma za zadanie zagwarantować o wysoki poziom pedagogiczny i edukacyjny materiałów opracowywanych, udostępnianych i publikowanych przez ESPERE. Każdy tekst, strona internetowa lub inna publikacja tworzona w ramach ESPERE musi uzyskać pozytywną opinię co najmniej dwu członków Edukacyjnej Rady Doradczej aby móc być udostępniana w jakiejkolwiek formie jako publikacja ESPERE.
2. Edukacyjną Radę Doradczą tworzą dydaktycy, metodycy i nauczyciele zajmujący się opracowywaniem materiałów edukacyjnych na temat środowiska naturalnego lub nauczaniem przedmiotów związanych z zagadnieniami środowiska naturalnego.

§ 31


Rady Doradcze tworzą członkowie ESPERE, którzy zostali wybrani do nich przez Zarząd Główny stosowną uchwałą i zgodzili się w nich działać.

§ 32


Członkostwo w Radach Doradczych jest bezterminowe i może ustać wskutek utraty członkostwa ESPERE zgodnie z paragrafem 14 lub wskutek rezygnacji złożonej do Zarządu Głównego.


VI. Majątek i fundusze

§ 33


Majątek ESPERE stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34


Fundusz ESPERE powstaje z:
1) dotacji i darowizn,
2) wpływów z wydawnictw tradycyjnych i elektronicznych,
3) dywidend,
4) środków pozyskanych w wyniku badań naukowych,
5) zapisów i testamentów,
6) wpływy ze składek członkowskich,
7) wpływy z prowadzonej działalności statutowej,
8) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35


Zobowiązania majątkowe ESPERE podejmują wspólnie: członek Zarządu Głównego i Skarbnik (z których przynajmniej jeden jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej), na podstawie upoważnienia nadanego im uchwałą Zarządu Głównego.


VII. Zmiana Statutu

§ 36


Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków ESPERE większością 2/3 głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków ESPERE.


VIII. Rozwiązanie się ESPERE

§ 37


Uchwałę o rozwiązaniu się ESPERE podejmuje Walne Zgromadzenie Członków ESPERE większością 2/3 głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków ESPERE.

§ 38


W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.